Slovenská arachnologická spoločnosť

o spoločnosti      kronika     novinky     bibliografia     galéria     pavúkovce
    bibliografia    rukopisy     časopisy SK UK


arachnida slovenská arachnologická literatúra

Dôležitou publikáciou pre slovenskú arachnológiu a akarológiu je kniha Klíč zvířeny ČSSR IV, ktorá vyšla v roku 1971 (Daniel & Černý 1971). Kľúč šťúrikov zostavil Petr Verner, kľúč koscov Vladimír Šilhavý a František Miller zostavil kľúč československých pavúkov. Kľúče roztočov vypracovali Vladimír Černý, Bohumír Rosický, Karel Samšiňák, František Dusbábek, Milan Daniel, František Láska, Jan Boczek a Miroslav Kunst. Kniha poskytla na tú dobu moderné a spoľahlivé kľúče pavúkovcov v českom jazyku a tým podnietila rozvoj arachnológie a akarológie v Československu.


Klíč zvířeny ČSSR IV (1971) Gajdoš et al. (1999) Mašán & Svatoň (2003) Stašiov (2004) Mašán & Mihál (2009) Gajdoš et al. (2018)

V roku 1999 vychádza Katalóg pavúkov Slovenska (Gajdoš et al. 1999) a v roku 2004 katalóg koscov (Stašiov 2004). V roku 2011 bol publikovaný modernizovaný kľúč šťúrikov (Christophoryová et al. 2011). Okrem toho SARAS v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky publikovala dve knihy – Pavúkovce národného parku Poloniny (Mašán & Svatoň 2003) a Pavúkovce Cerovej vrchoviny (Mašán & Mihál 2009). S novým miléniom sa podarilo vo faune Slovenska zistiť zástupcov dvoch ďalších radov pavúkovcov – šťúrovky (Palpigradi) v jaskyniach (Kováč 1999) a tartaridy (Schizomida) vo vyhrievaných skleníkoch (Christophoryová et al. 2013). V roku 2018 vychádza knižná publikácia Pavúky Slovenska (Gajdoš et al. 2018), ktorá obsahuje aj kompletné slovenské názvoslovie pavúkov vyskytujúcich sa na našom území.

Nižšie uvádzame iba vybrané práce z územia Slovenska. Konkrétne tie, kde sa spomínajú buď viaceré skupiny pavúkovcov alebo obsahujú sumarizujúce údaje niektorej skupiny pavúkovcov na Slovensku. Kompletné slovenské bibliografie pre jednotlivé skupiny sa nachádzajú pri príslušnom taxóne: pavúky (zoznam nie je ani zďaleka kompletný), kosce (na zozname sa v tejto chvíli intenzívne pracuje), šťúriky (zoznam nie je kompletný), šťúrovky (11 literárnych zdrojov), tartaridy (jedna práca) a roztoče – kliešte (zoznam zatiaľ ešte je ešte kompletný), klieštikovce (542 literárnych zdrojov), zamatkovce (zoznam nie je ešte kompletný) a panciernikovce (zoznam nie je ešte kompletný).

V poslednej časti uvádzame zoznam nepublikovaných prác – predovšetkým sa jedná o bakalárske, diplomové a doktorandské práce. Mnohé z nich sú dostupné aj vo forme pdf, ktoré prípadným záujemcom na požiadanie pošleme. Ľubovoľné vyhľadávanie v celom zozname slovenskej arachnologickej literatúry v tejto chvíli pripravujeme...
B  C  D  F  J  K  M  P  S  V  Z

  Araneae • Opiliones • Pseudoscorpiones • Palpigradi • Schizomida

 • Acari: Ixodida • Mesostigmata • Prostigmata • Endeostigmata • Oribatida • Astigmata

 

 

Christophoryová, J., Šestáková, A., Krumpál, M., Fenďa, P. 2013. First record of a schizomid, Stenochrus portoricensis (Schizomida: Hubbardiidae), in Slovakia. Arachnologische Mitteilungen 45: 25–29.

Christophoryová, J., Šťáhlavský, F., Fedor, P. 2011. An updated identification key to the pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of the Czech Republic and Slovakia. Zootaxa 2876: 35–48.

Cyprich, D., Fenďa, P., Krumpál, M., Lukáš, J., Ambruš, B. 2000. Hniezdna fauna zebričky červenozobej (Taeniopygia guttata castanotis). [The nest fauna of the Zebra Finch (Taeniopygia guttata castanotis)] Tichodroma 13: 189–200.

Cyprich, D., Lukáš, J., Fenďa, P., Krumpál, M. 1999. Ektoparazity (Mesostigmata, Ixodidae, Anoplura, Siphonaptera) veverice stromovej (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758) a jej hniezd z územia Slovenska. [Ectoparasites (Mesostigmata, Ixodidae, Anoplura, Siphonaptera) of common squirrel (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758) and its nests in Slovakia]. Folia Faunistica Slovaca 4: 65–74.

Daniel, M., Černý, V. (eds), Bartoš, E., Boczek, J., Dusbábek, F., Kunst, M., Láska, F., Miller, F., Rosický, B., Samšiňák, K., Šilhavý, V., Šlais, J., Verner, P. 1971. Klíč zvířeny ČSSR IV. Želvušky, jazyčnatky, klepítkatci: štírci, sekáči, pavouci, roztoči. Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 604 pp.

David, S., Kalivoda, H., Kalivodová, E., Šteffek, J., Bulánková, E., Fedor, P., Fenďa, P., Gajdoš, P., Hreško, J., Kautman, J., Olšovský, T., Országh, I., Roller, L., Vidlička, Ľ. 2007. Xerotermné biotopy Slovenska. Edícia Biosféra, Séria vedeckej literatúry, Vol. A3, Bratislava, 74 pp.

Fenďa, P., Krumpál, M., Cyprich, D. 1998. The soil fauna in the birds' nests in Slovakia. In: Pižl, V., Tajovský, K. (eds.): Soil Zoological Problems in Central Europe. Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 23–30.

Gajdoš, P., Černecká, Ľ., Franc, V., Šestáková, A. 2018. Pavúky Slovenska. VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 172 pp.

Gajdoš, P., Svatoň, J., Sloboda, K. 1999. Katalóg pavúkov Slovenska - Catalogue of slovakian spiders. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 337 pp.

Kalivodová, E., Bedrna, Z., Bulánková, E., David, S., Ďugová, O., Fedor, P., Fenďa, P., Gajdoš, P., Gavlas, V., Kalivoda, H., Kollár, J., Krištín, A., Kubíček, F., Kürthy, A., Lukáš, J., Magic, D., Olšovský, T., Pastorális, G., Svatoň, J., Szabóová, A., Šteffek, J., Štepanovičová, O., Zaliberová, M. 2008. Flóra a fauna viatych pieskov Slovenska. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 255 pp.

Kalúz, S. 2013. Príspevok k poznaniu pôdnych roztočov (Acari) v Strážovských vrchoch [Contribution to the knowledge of soil mites (Acari) in Strážovské vrchy Mts]. Folia faunistica Slovaca 18 (3): 327–332.

Kalúz, S., Ferenčík, J., Vrabec, M. 2013. Study sites influenced by natural and human impacts in TANAP and their acarofauna. Entomofauna carpathica 25 (1): 1–12.

Kalúz, S., Vidlička, Ľ., Vrabec, M. 2013. Matricový habitat smrekového lesa po deštruktívnom impakte a jeho fauna pôdnych roztočov (Acari). Entomofauna carpathica 25 (2): 41–52.

Košel, V., Papáč, V., Fenďa, P., Ľuptáčik, P., Mock, A. 2007. Zoologický výskum v jaskyni Ľudmila – Leontína po 48 rokoch (Národný park Slovenský kras). [Zoological research in Ľudmila – Leontína cave after 48 years (Slovenský kras National Park)] Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) 45: 159–168.

Kováč, Ľ. 1999. Eukoenenia spelaea (Peyerimhoff, 1902) – a cave dwelling palpigrade (Arachnida, Palpigradida) from the Slovak Karst. In: Tajovský, K., Pižl, V. (eds): Soil Zoology in Central Europe. ISB AS CR, České Budějovice, p. 157–160.

Kováč, Ľ., Hudec, I., Ľuptáčik, P., Mock, A., Košel, V., Fenďa, P. 2002. Spoločenstvá kavernikolných článkonožcov (Arthropoda) Demänovských jaskýň. In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 3. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 155–164.

Kováč, Ľ., Krchová, P. 2007. Spoločenstvá chvostoskokov (Hexapoda, Collembola) Krížovej jaskyne, Medvedej jaskyne a Priepasťovej jaskyne v Humenci, Čierna hora. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) 45: 79–92.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Hudec, I., Košel, V., Fenďa, P. 2002. Článkonožce (Arthropoda) Belianskej jaskyne (Belianske Tatry). [Arthropoda of the Belianska Cave (Belianske Tatry Mts.)] Aragonit 7: 27–29.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Hudec, I., Nováková, A., Košel, V., Fenďa, P., Višňovská, Z. 2005. Živé organizmy. [Living organisms] In: Stankovič, J., Cílek, V. (eds.): Krásnohorská jaskyňa - Buzgó. Regionálna rozvojová agentúra, Rožňava, p. 88–95.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Košel, V., Fenďa, P., Svatoň, J., Mašán, P. 2005. Terrestrial arthropods of the Domica Cave system and the Ardovská Cave (Slovak Karst) - principal microhabitats and diversity. In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 61–70.

Kováč, Ľ., Mock, A., Ľuptáčik, P., Višňovská, Z., Fenďa, P. 2006. Bezstavovce (Evertebrata) Dobšinskej ľadovej jaskyne (Slovenský raj) [Invertebrates of the Dobšinská Ice Cave, Slovak Paradise, Slovakia] In: Bella, P. (ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 179–186.

Krištofík, J., Danko, Š. (eds), Apfelová, M., Bučko, J., Ceľuch, M., Fenďa, P., Hanzelová, V., Hell, P., Chovancová, B., Kadlečík, J., Kadlečíková, Z., Kaňuch, P., Karaska, D., Kaštier, P., Kocian, Ľ., Kocianová-Adamcová, M., Krištín, A., Kürthy, A., Lehotská, B., Lehotský, R., Miklós, P., Matis, Š., Mošanský, L., Pčola, Š., Pjenčák, P., Sládek, J., Stanko, M., Stollmann, A., Ševčík, M., Špakulová, M., Uhrín, M., Urban, P., Valachovič, D., Žiak, D. 2012. Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana. [Mammals of Slovakia – distribution, bionomy and protection] VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 712 pp.

Krumpál, M., Cyprich, D., Fenďa, P., Pinowski, J. 2000–2001. Invertebrate fauna in nests of the house sparrow Passer domesticus and the tree sparrow Passer montanus in central Poland. International Studies on Sparrows 27–28: 35–58. *obsahuje aj údaje zo Slovenska

Mašán, P., Mihál, I. (eds) 2009. Pavúkovce Cerovej vrchoviny – Arachnids of the Cerová vrchovina Highland (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica, Správa CHKO Cerová vrchovina Rimavská Sobota, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, 311 pp.

Mašán, P., Svatoň, J. (eds) 2003. Pavúkovce Národného parku Poloniny – Arachnids of the Poloniny National Park (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones, Opiliones, Acari – Parasitiformes). Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica a Správa Národného parku Poloniny, Snina, 241 pp.

Mock, A., Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Košel, V., Hudec, I., Fenďa, P. 2002. Bezstavovce Važeckej jaskyne a vyvieračky Teplica (Kozie chrbty). Aragonit 7: 30–32.

Mock, A., Kováč, Ľ., Ľuptáčik, P., Mlejnek, R., Višňovská, Z., Košel, V., Fenďa, P. 2004. Kavernikolné článkonožce (Arthropoda) Važeckého krasu. In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 4. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 145–154.

Mock, A., Ľuptáčik, P., Fenďa, P., Papáč, V. 2004. Biologická charakteristika jaskýň Bujanovských vrchov (Čierna hora). [Biological characteristics of the caves of Bujanovské vrchy hills (Čierna hora Mts.] Aragonit 9: 35–40.

Mock, A., Ľuptáčik, P., Fenďa, P., Svatoň, J., Országh, I., Krumpál, M. 2005. Terrestrial arthropods inhabiting caves near Veľký Folkmar (Čierna hora Mts., Slovakia). In: Tajovský, K., Schlaghamerský, J., Pižl, V. (eds.): Contributions to Soil Zoology in Central Europe I. Institute of Soil Biology Academy of Sciences of the Czech Republic, České Budějovice, p. 95–101.

Papáč, V., Fenďa, P., Ľuptáčik, P., Mock, A., Svatoň, J., Christophoryová, J. 2009. Terestrické bezstavovce (Evertebrata) jaskýň vo vulkanitoch Cerovej vrchoviny [Terrestrial invertebrates (Evertebrata) of caves in volcanic rocks of the Cerová vrchovina Highlands] Aragonit 14 (1): 3242.

Papáč, V., Kováč, Ľ., Mock, A., Košel, V., Fenďa, P. 2006. Terestrické článkonožce (Arthropoda) vybraných jaskýň Silickej planiny. In: Bella, P. (ed): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, zborník referátov. Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, p. 187–199.

Papáč, V., Ľuptáčik, P., Fenďa, P. 2007. Terestrické článkonožce Obrovskej priepasti (Slovenský kras, Dolný vrch). [Terrestrial arthropods of the Obrovská Shaft (Slovak Karst, Dolný vrch Plateau)] Aragonit 12 (1): 51–53.

Papáč, V., Ľuptáčik, P., Fenďa, P., Košel, V., Christophoryová, J. 2007. Spoločenstvá terestrických článkonožcov NPP Snežná diera (Slovenský kras, Horný vrch). [Communities of the terrestrial arthropods in the National Natural Monument Snežná diera (Snow Hole) Cave (Slovak Karst, Horný vrch plateau)] Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca) 45: 151–157.

Papáč, V., Višňovská, Z., Gresch, A. 2015. Poznatky o výskyte bezstavovcov a netopierov v Malužinskej jaskyni (Nízke Tatry). [Present knowledge on the occurrence of invertebrates and bats in the Malužinská Cave (Nízke Tatry Mts.)] Aragonit 20 (2): 107–113.

Stašiov, S. 2004. Kosce (Opiliones) Slovenska. Vedecké štúdie, 3/2004/A, vydala Technická univerzita vo Zvolene, vydanie prvé, p. 1–120.

Stašiov, S., Oboňa, J., Svitok, M. 2014. Pavúkovce (Arachnida: Opiliones, Pseudoscorpiones, Acari, Araneae) dendroteliem vybraných drevín. [Arachnids (Arachnida: Opiliones, Pseudoscorpiones, Acari, Araneae) of water–filled tree holes on chosen tree species] Folia faunistica Slovaca 19 (1): 15–21.

Šestáková, A., Suvák, M., Krajčovičová, K., Kaňuchová, A., Christophoryová J. 2017. Arachnids from the greenhouses of the Botanical Garden of the PJ Šafárik University in Košice, Slovakia (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones). Arachnologische Mitteilungen / Arachnology Letters 53: 19–28.

Uhrin, M., Panigaj, Ľ. 2017. Zoologické údaje v rukopise Gustáva M. Reussa o Revúcej z rokov 1853 a 1854. Folia faunistica Slovaca 22: 41–56.

Višňovská, Z., Papáč, V., Kováč, Ľ., Mock, A., Košel, V., Parimuchová, A., Ľuptáčik, P. 2017. Spoločenstvá bezstavovcov (Evertebrata) jaskyne Zápoľná (Kozie chrbty). Slovenský kras / Acta Carsologica Slovaca 55 (2): 203–219.

Willmann, C. 1938. Beitrag zur Kenntnis der Acarofauna des Komitates Bars. Annales Musei Nationalis Hungarici, Pars Zoologica 31: 144–172.

Winkler, J. 1958. Bibliografie roztočů (Acari) ČSR. KNV, Praha, 53 pp.na začiatok


© 2016 SARAS, o.z.
Posledná aktualizácia: 6. marec 2018